Kauai Chant | Go Hawaii

Ka Lehua ao Kekaha

下に
スクロール

Ka Lehua ao Kekaha

Kaua i ka Lehua ao Kekaha
I ka maewa malie ao Kaunalewa E walea ana ai Paenawaa
E kiei ia Poleho Pali
 
Kuu hoa i ka Moeahua 
I ke awa ku ao Kikiaola
Ola oe, ola au i ke kai auau Paheehee i ka limu pahapaha
 
Pahenehene ko minoaka
No wai no oe e none mai nei Aia paha i Papiohuli
E huli hoi mai i Pokii nei
 
Aia la ka puana
Ua hui Polihale me Kalalea
I ka maewa malie ao Kaunalewa E kiei ia Poleho Pali.

 

 
You and me in the Lehua1 breeze of Kekaha
In the gentle swaying of Kaunalewa2 Grove
Relaxing on Paenawaa3 Beach
Viewing Poleho4 Cliff

My dear companion in the Moeahua5 breeze
In the harbor of Kikiaola6
You and I live in the bathing sea
Slipping and sliding on the pahapaha7 seaweed

Your smile teases
Who is it that makes you restless
Maybe it’s someone in Papiohuli
Come back here to Pokii9

There is the refrain
Polihale10 and Kalalea11 have come together
In the gentle swaying of Kaunalewa Grove
Viewing Poleho Cliff

1 The Lehua breeze is the offshore breeze at Kekaha, Kauai.
2 Kaunalewa is the name of the old coconut grove of Kekaha.
3 Paenawaa is the name of the beach in the middle of Kekaha Town
4 Poleho is the name of the cliff of Niihau facing Kekaha
5 The Moeahua breeze is the wind that blows in Kekaha from the east.
6 Kikiaola is the name of the small boat harbor in Kekaha.
7 Pahapaha is also known as sea lettuce.
8 Papiohuli is a place in Mana, west of Kekaha.
9 Pokii is a place at the base of the mountains inland of Kekaha.
10 Polihale is a large beach on the west end of Kauai.
11 Kalalea is a mountain peak on the east end of Kauai.